Điểm bán An Hầu Đan tại Quận 5

Dưới đây là danh sách các nhà thuốc có bán sản phẩm An Hầu Đan. Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, vui lòng liên hệ với Trình dược viên tại địa bàn theo số điện thoại sau đây để được hướng dẫn, hoặc gọi tới Tổng đài: 1800 6523

Để tìm mua An Hầu Đan ở các tỉnh thành khác, vui lòng nhấp vào: ĐIỂM BÁN TOÀN QUỐC

STT Huyện Nhà Thuốc Địa chỉ SĐT
1 Quận 5 Vạn Phát 101 Lương Nhữ Học, Phường 10 0906376757
2 Quận 5 Cửu Long 158 Nguyễn Trãi, phường 2 0908860901
3 Quận 5 Hoàng Ngọc 142 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10 0908888043
4 Quận 5 Hoàng Khang 87 Lương Nhữ Học, phường 10 0934 140 557
5 Quận 5 Phúc Hưng 88 Triệu Quang Phục, Phường 10 0971 417 535
6 Quận 5 Đức Nhân 40 Bùi Hữu Nghĩa, phường 5 0909502465
7 Quận 5 Tân Trường Hưng 816 Nguyễn Trãi, phường 14 02822420832
8 Quận 5 Nam Phát 78 Triệu Quang Phục, phường 10 0906717671
9 Quận 5 Thành Phảt 95 Lương Nhữ Học, phường 10 0902577869
10 Quận 5 Bảo Anh Dược Hãng 82 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10 02838547622
11 Quận 5 Phước Hưng 110A Hải Thượng Lãn Ông, phường 10 0909318316
12 Quận 5 Nhung Thành 33 Nguyễn Văn Đừng, phường 6 0938561555
13 Quận 5 Hằng Thái 65A Triệu Quang Phục, phường 10 02838562956
14 Quận 5 Hạnh Đức Đường 826 Nguyễn Trãi, phường 14 02838560288
15 Quận 5 Hải Phong Đường 42 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10 0944431505
16 Quận 5 Giác Luận 43 Lương Nhữ Học, phường 10 0918585441
17 Quận 5 NT 99 99 Lương Nhữ Học, phường 10 0918585441
18 Quận 5 Thu Hà 141 Lương Nhữ Học, Phường 10 0909828742
19 Quận 5 Gia Hưng 103 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 11 02838562330
20 Quận 5 Phúc Khang 145 Lương Nhữ Học, Phường 10 02838548090
21 Quận 5 Đông Phương 146 Lương Nhữ Học, Phường 10 0906363747
22 Quận 5 Hải Phong 144 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 11 0938093335
23 Quận 5 Vĩnh Huê 821 Nguyễn Trãi, Phường 14 0838556486
24 Quận 5 Ánh Sáng 109 Đỗ Ngọc Thạnh, Phường 12 02838550801
25 Quận 5 Minh loan 003 CC Phan Văn Trị, Phường 2 0904712933
26 Quận 5 Bảo Ngân 49 Thuận Kiều, Phường 12 02838547587
27 Quận 5 Minh Khang 73 Trần Bình Trọng, phường 1 0907406799
28 Quận 5 Vinh Phát 61 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10 0839509958
29 Quận 5 Hoàng Ngọc 121 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10 0908888043
29 Quận 5 Minh Loan  Lô A CC Phan Văn Trị , 2 0904712933
30 Quận 5 Đức Nhân 40 Bùi Hửu Nghĩa, 5 0908316965
31 Quận 5 Hòa Bình 31 Bùi Hửu Nghĩa, 5 0353929451
32 Quận 5 Bạch Vân  41 bạch Vân, 5 0906091799
33 Quận 5 Thành Thái 441 An Dương Vương, 3 0938391024
34 Quận 5 Tú Thanh 136 Huỳnh Mẫn Đạt, 3 0937769385
35 Quận 5 Bảo Châu 445 Trần Phú, 7 070721575
36 Quận 5 An Minh2 610 Nguyễn Trãi, 8 0938809887
37 Quận 5 Hạnh Đức Đường 826 Nguyễn Trải, 14 02838560288
38 Quận 5 Phúc Hưng 88 Triệu Quang Phục, 10 02838536383
39 Quận 5 Vinh Phát 61 Hải Thượng Lãn Ông, 10 09389500999
40 Quận 5  Minh Phát 73 B Hải Thượng Lãn Ông, 10 0933761622
41 Quận 5 Hải Phong Đường 42 Hải Thượng Lãn Ông, 10 0944431505
42 Quận 5 Lộc Phát 77 Hải Thượng Lãn Ông, 10 0978002747
43 Quận 5 Giác Luận 43 Lương Nhữ Học, 10 0918585441
44 Quận 5 Thu Hà 141 Lương Nhữ Học, 10 0909828742
45 Quận 5 Vĩnh Lộc  130 Lương Nhưữ Học , 11 02838592306
46 Quận 5 Đại Khánh 75 Lương Nhữ Học, 10 02862719518
47 Quận 5 Hải Bình 257B Nguyễn Biểu , 2 0985440664
48 Quận 5 Vũ Tùng 192 Lê Hồng Phong, 4 0345975119
49 Quận 5 Tấn Thuyên 21 Thuận Kiều, 12 0909617077
50 Quận 5 Vĩnh Huê 821 Nguyễn Trãi, 14 02838556486
51 Quận 5 Minh Loan  Lô A CC Phan Văn Trị , 2 0904712933
52 Quận 5 Đức Nhân 40 Bùi Hửu Nghĩa, 5 0908316965
53 Quận 5 Hòa Bình 31 Bùi Hửu Nghĩa, 5 0353929451
54 Quận 5 Bạch Vân  41 bạch Vân, 5 0906091799
55 Quận 5 Thành Thái 441 An Dương Vương, 3 0938391024
56 Quận 5 Tú Thanh 136 Huỳnh Mẫn Đạt, 3 0937769385
57 Quận 5 Bảo Châu 445 Trần Phú, 7 070721575
58 Quận 5 An Minh2 610 Nguyễn Trãi, 8 0938809887
59 Quận 5 Hạnh Đức Đường 826 Nguyễn Trải, 14 02838560288
60 Quận 5 Phúc Hưng 88 Triệu Quang Phục, 10 02838536383
61 Quận 5 Nam Phát 76 Triệu Quang Phục, 10 0906718671
62 Quận 5 Vinh Phát 61 Hải Thượng Lãn Ông, 10 09389500999
63 Quận 5  Minh Phát 73 B Hải Thượng Lãn Ông, 10 0933761622
64 Quận 5 Hải Phong Đường 42 Hải Thượng Lãn Ông, 10 0944431505
65 Quận 5 Lộc Phát 77 Hải Thượng Lãn Ông, 10 0978002747
66 Quận 5 Giác Luận 43 Lương Nhữ Học, 10 0918585441
67 Quận 5 Thu Hà 141 Lương Nhữ Học, 10 0909828742
68 Quận 5 Vĩnh Lộc  130 Lương Nhưữ Học , 11 02838592306
69 Quận 5 Đại Khánh 75 Lương Nhữ Học, 10 02862719518
70 Quận 5 Hải Bình 257B Nguyễn Biểu , 2 0985440664
71 Quận 5 Vũ Tùng 192 Lê Hồng Phong, 4 0345975119
72 Quận 5 Tấn Thuyên 21 Thuận Kiều, 12 0909617077
73 Quận 5 Viĩnh Huê 821 Nguyễn Trãi, 14 02838556486
74 Quận 5 Tân Trường Hưng 816 Nguyễn Trãi, 14 0938484854
75 Quận 5 Pharmacity 71 Trần Bình Trọng, Phường 1  
chat-active-icon