An Hầu Đan – Chuyển giao từ đề tài
nghiên cứu khoa học
của viện y học bản địa Việt Nam

Đề tài nghiên cứu về hoạt chất DCA
có khả năng bất hoạt virus, vi khuẩn

 

Xem chi tiết

Đề tài nghiên cứu khoa học
kiểm định cận lâm sàng chứng minh
hiệu quả của An Hầu Đan đạt 97,56%

Xem chi tiết